Betaalvoorwaarden

Reservering van toegangsbewijzen

1. Toegangsbewijzen kunnen gekocht worden via het reserveringssysteem op de website van Ballorig of bij officieel gelinieerde partners, dan wel in persoon aan de balie van of telefonisch bij een Ballorig vestiging. Een reservering via de website wordt geacht te zijn gedaan indien de Bezoeker het reserveringsformulier heeft ingevuld en elektronisch aan Ballorig heeft gestuurd door middel van het aanklikken van de bevestigingsbutton op de website. Ballorig kan nadere voorwaarden verbinden aan een reservering. De Overeenkomst komt tot stand met het aanvaarden van een aanbod van Ballorig
2. Betaling van bestelde diensten of producten dient te geschieden via één van de betalingsmogelijkheden zoals die van tijd tot tijd worden aangeboden door Ballorig, zowel online als aan de balie.
3. Overeenkomstig artikel 6:230p sub e van het Burgerlijk Wetboek is het herroepingsrecht niet van toepassing op Overeenkomsten tot het verrichten van diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding indien in de Overeenkomst een bepaald tijdstip of een bepaalde periode van nakoming is voorzien en heeft de Bezoeker geen recht op ontbinding van de Overeenkomst. In alle andere gevallen heeft de Bezoeker het recht een Overeenkomst die tot stand is gekomen via de website te ontbinden gedurende 14 dagen na ontvangst van de e-mailbevestiging van Ballorig.

Betaling 

1. Ballorig levert geen producten of diensten op rekening. Betaling geschiedt uiterlijk voorafgaand aan het betreden door de Bezoeker van het betreffende terrein van Ballorig
2. Over de entreeprijs vastgesteld door Ballorig kan geen discussie ontstaan en er kan geen recht worden ontleent aan eventuele verkeerde, of niet reeds aangepaste prijzen op andere communicatie uitingen in de breedste zin van het woord. 
3. De Bezoeker dient direct bij het afrekenen de factuur c.q. de kassabon en eventuele geldteruggaven op juistheid te controleren. Indien de Bezoeker niet direct reclameert, is Ballorig niet gehouden de klacht op een later moment nog in behandeling te nemen. Ieder vorderingsrecht van de Bezoeker vervalt, indien niet direct is gereclameerd en niet binnen één jaar na de reclamatie een rechtsvordering is ingesteld. 
4. In alle gevallen, waarin partijen een andere vorm van betaling dan contante betaling zijn overeengekomen, dient betaling door de Bezoeker van de aan Ballorig verschuldigde bedragen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op de op de factuur vermelde bankrekening, doch uiterlijk voorafgaand aan de toetreding door de Bezoeker van het betreffende terrein van Ballorig
Bezoeker heeft geen recht op verrekening, inhouding of opschorting. 
5. Indien een Bezoeker niet binnen de genoemde termijn heeft betaald, is Bezoeker direct in verzuim en is Ballorig zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd haar overige rechten vanaf de vervaldag van de factuur gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen en is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de door Ballorig werkelijk gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. Indien de Bezoeker een consument is, worden buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht volgens het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten.
6. Ballorig is nimmer verplicht tot restitutie van een niet-gebruikt toegangsbewijs.

Annuleren en wijzigen

1. Het wijzigen of annuleren van een reeds betaalde reservering voor een tijdslot is kosteloos. Annuleren kan alleen door telefonisch contact op te nemen met de desbetreffende vestiging voorafgaand aan de reservering.
2. Voor annuleren van een andere soort overeenkomst (o.a. feestjes) geldt de navolgende regeling: 
a. Bij annulering tot 48 uur voor de dag van de gereserveerde activiteit is de Bezoeker gehouden 50% van de hoofdsom van de Overeenkomst te betalen; en
b. Bij annulering minder dan 48 uur voor de dag van de gereserveerde activiteit is de Bezoeker gehouden de volledig hoofdsom te betalen. 
3. Eventuele door Ballorig te restitueren bedragen zullen binnen 14 werkdagen na de dag van de gereserveerde activiteit door Ballorig aan de betreffende bezoeker gerestitueerd worden.
 
Aanbiedingen, offertes, totstandkoming van overeenkomsten

1. Alle door Ballorig gedane mededelingen of anderszins verschafte informatie, zoals openingstijden en tarieven, zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van wijzigingen. 
2. Ballorig aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in door Ballorig aan de Bezoekers gedane aankondigingen, aanbiedingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie, dan wel voor fouten gemaakt bij de verkoop van Toegangsbewijzen door derden. 
3. Een Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van een aanbod van Ballorig door de Bezoeker, tenzij er sprake is van een Overeenkomst die via de website of per e-mail wordt gesloten in welk geval de Overeenkomst tot stand komt op het moment dat Ballorig de Bezoeker een e-mailbevestiging heeft gestuurd. 
4. Een Toegangsbewijs kan aan de kassa van de betreffende locatie worden gekocht of vooraf via de Website of via e-mail worden gereserveerd. Een Toegangsbewijs wordt ongeldig door het enkele verloop van het op het Toegangsbewijs vermelde tijdstip of door het inwisselen van de desbetreffende ticket aan de kassa.
5. Een Toegangsbewijs is persoonsgebonden en alleen geldig voor de Ballorig locatie waarvoor het is uitgegeven. Aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten van Ballorig mogen zonder haar toestemming niet aan derden ter inzage gegeven worden. Derden kunnen geen rechten ontlenen door Ballorig gedane aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten.

Toegang tot Ballorig indoor speeltuinen

1. De Bezoeker is uitsluitend op vertoon van een geldig Toegangsbewijs gerechtigd om de ruimte van de op het Toegangsbewijs vermelde Ballorig indoor speeltuin te betreden.
2. Kinderen mogen de Ballorig indoor speeltuin uitsluitend onder begeleiding van een volwassene bezoeken.
3. Ouders/verzorgers en andere begeleiders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van de minderjarigen, individuen of Groep(en) die zij begeleiden.
4. Ballorig behoudt zich het recht voor Bezoekers zonder opgave van redenen te weigeren en zij is niet aansprakelijk voor eventuele schade, die direct dan wel indirect uit deze weigering ontstaat. 

Verplichtingen van de Bezoeker

1. De Bezoeker is verplicht zich te allen tijde te houden aan deze Algemene Voorwaarden, de huisregels en veiligheidsvoorschriften zoals kenbaar gemaakt op de Website, de terreinen en in de gebouwen van Ballorig en de aanwijzingen en instructies die worden gegeven door medewerkers van Ballorig en/of andere door Ballorig ingeschakelde derde(n).
2. De Bezoeker dient 10 minuten voor aanvang van de overeengekomen activiteit bij de betreffende Ballorig vestiging aanwezig zijn. Het niet of niet tijdig aanwezig zijn van de Bezoeker of een Groep, geeft Ballorig het recht om de Overeenkomst overeenkomstig het bepaalde in deze voorwaarden aan te merken als geannuleerd, tenzij dit gelet op de duur van de vertraging niet redelijk is, zulks ter beoordeling van Ballorig. In elk geval heeft de Bezoeker of de Groep geen recht op verlenging van de activiteit, noch op het inhalen daarvan op een ander tijdstip.
3. De Bezoeker is verplicht om vóór aanvang van de activiteiten in de indoor speeltuin kennis te nemen van de huisregels en veiligheidsvoorschriften zoals kenbaar gemaakt op de Website, de terreinen en in de gebouwen van Ballorig. De bezoeker wordt geacht bekend te zijn met de huisregels en veiligheidsvoorschriften voor aanvang van de activiteiten in de indoor speeltuin. 
4. Indien naar het oordeel van (een medewerker van) Ballorig de Bezoeker op enigerlei wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden, de huisregels en veiligheidsvoorschriften en/of de (gangbare) aanwijzingen en instructies van medewerkers van Ballorig en/of andere door Ballorig  ingeschakelde derde(n), kan de Bezoeker de (verdere) toegang tot de Ballorig vestiging worden ontzegd. Ballorig is dan niet gehouden tot vergoeding van enige schade en/of tot restitutie van het bedrag dat de Bezoeker voor zijn Toegangsbewijs, al dan niet via een derde, heeft voldaan.
5. Wanneer de Bezoeker herhaaldelijk bepalingen uit de Algemene Voorwaarden, de huisregels en veiligheidsvoorschriften en/of door medewerkers gegeven aanwijzingen en instructie en/of andere door Ballorig ingeschakelde derde(n), niet, niet volledig of niet direct opvolgt c.q. overtreedt, kan Ballorig de Bezoeker voor bepaalde en/of onbepaalde tijd de toegang tot de Ballorig vestiging(en) ontzeggen.
6. Het deelnemen aan activiteiten in de speeltoestellen is uitsluitend toegestaan voor Bezoekers die in goede gezondheid verkeren, mits de situatie in de Ballorig vestiging dit toelaat. De Bezoeker moet te allen tijden de richtlijnen van de medewerker opvolgen. De Bezoeker verklaart dat hij naar beste weten gezond is, in een fysiek goede conditie verkeert en er ook geen ander beletsel bestaat voor veilige deelname aan de activiteiten in de speeltoestellen (te denken aan een psychisch / mentale gesteldheid of bijvoorbeeld een zwangerschap) dat een beletsel zou kunnen vormen voor veilige deelname aan de activiteiten in de speeltoestellen. Bij twijfel over deelname aan de activiteiten, is het de verantwoordelijkheid van de Bezoeker om daar zelf van af te zien. 
7. Het is de Bezoeker niet toegestaan om deel te nemen aan activiteiten in de indoor speeltuin onder invloed van drank, drugs of medicijnen. 
8. Het is de Bezoeker niet toegestaan eigen eten of drinken mee te nemen en in de gebouwen van Ballorig te nuttigen.
9. Ingeval van vernieling, beschadiging, wegmaken, verduistering of diefstal van zaken door de Bezoeker is Ballorig gerechtigd (a) de Bezoeker de toegang tot het terrein te ontzeggen, (b) de Bezoeker voor bepaalde tijd een toegangsverbod voor een of meer terreinen op te leggen, (c) aangifte te doen bij de politie (d) de Bezoeker aansprakelijk te stellen voor de geleden schade, waaronder doch niet beperkt tot geleden verlies en gederfde winst.
Top