Privacyverklaring

Ballorig,

gevestigd te Bandsloot 5a, 8538 RG Bantega, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.ballorig.nl

Bandsloot 5a

8538 RG Bantega

020-2619480

Ballorig heeft twee functionarissen benoemd t.b.v. gegevensbescherming.

Zij zijn te bereiken via [email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ballorig verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Ballorig verwerkt de persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ballorig verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. We verwerken je persoonsgegevens met de volgende doelen:
– Je te kunnen bellen of mailen (bijvoorbeeld over een reservering of ticket) ten behoeve van onze dienstverlening of voor marketing doeleinden

– Om goederen en diensten bij je af te leveren tijdens je bezoek aan een van onze vestigingen

Geautomatiseerde besluitvorming

Ballorig neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ballorig) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ballorig bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie) persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden

Abonnementhouders > abonnementsduur of onbepaalde tijd tot wederopzegging in geval van maandelijkse betalingen > om de abonnementhouder toegang te kunnen blijven verschaffen tot de vestiging gedurende de abonnementsduur

Personalia bij informatieverzoek > maximaal 1 jaar > ter kwaliteitsverbetering van reactie op informatieverzoeken

Camerabeelden bezoekers > maximaal 2 maanden > ter bevordering van het waarborgen van de veiligheid van bezoekers en medewerkers

Delen van persoonsgegevens met derden

Ballorig verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ballorig gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ballorig en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Ballorig wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ballorig neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]

BelgiumGerman